Termeni si conditii generale. Termenii si conditiile speciale si finale sunt specificate pentru fiecare contract in parte

info@ProSD.com
http://www.ProSD.com

Orice reclamaţie privitoare la modul de facturare, va fi semnalată în termen de 5 zile Serviciului Clienti al Executantului. La expirarea acestei perioade, suma facturată se consideră irevocabil acceptată la plată. Reclamaţia nu exonereaza beneficiarul de obligaţiile sale de plată. Beneficiarul care reclamă ca nu a primit factura nu este exonerat de la plata sumei indicate de executant. Plata trebuie efectuată în maxim 7 zile de la data emiterii facturii.

CAP. 1. INTRAREA ÎN VIGOARE, DURATA şi PERIOADA CONTRACTULUI
1.1. Dacă nu există alte specificaţii, termenele informative după care beneficiarul va avea acces la serviciile Internet sunt:
14 zile de la data predării materialului necesar în cazul serviciilor de design infoPagina;
14 zile de la data predării materialului, pentru serviciile de îmbunatatire a site-ului;
14 zile de la data efectuării plaţii, în cazul achiziţionarii de domenii (*)
(*)Reguli privind înregistrarea şi proprietatea numelui de domeniu.
Domeniile Internet se înregistreaza pe baza regulii “primul venit, primul servit” din domeniul public prin intermediul firmelor specializate numite”registrari” pentru care executantul acţionează ca intermediar. Pentru a asigura mentinerea dreptului de utilizare, plata ratei anuale trebuie facuta cu minimum de 30 de zile în avans fata de data expirarii domeniului. Un nume expirat poate deveni indisponibil in viitor. Este responsabilitatea beneficiarului sa urmarească data expirării, să facă plata către executant şi să verifice prelungirea termenului de expirare după efectuarea plaţii. Executantul va face eforturi sa informeze din timp beneficiarul de aproprierea acestor termene, va intermedia efectuarea plăţilor şi va asigura întreţinerea şi configurarea domeniului conform instrucţiunilor beneficiarului. Executantul nu răspunde de consecinţele de orice natură rezultate din pierderea domeniului ca urmare a depăşirii termenului de plată sau în urma unor litigii şi răspunde în limita prejudiciului de maxim 200 RON pentru pierderi din culpa executantului.
1.2 Beneficiarul va considera ca executantul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale daca nu contestă în scris recepţionarea produsului sau serviciului în termen de 14 zile de la publicarea pe Internet a acestora.
1.3 Contractul se încheie pe o perioada minimă contractuală de 12 luni. Dacă beneficiarul nu denunţă prezentul contract cu cel puţin 30 zile înaintea expirării, acesta se reînnoieşte automat la fiecare 12 luni.
1.4 Dacă nu există clauze contrare, in cazul nerespectării termenului de plată, beneficiarul nu va fi obligat la plata unor penalizari sau daune. Dupa 30 de zile de întîrziere, produsul/serviciul care face obiectul contractului se considera expirat si va intra în patrimoniul executantului cu toate drepturile de proprietate asociate, administrative si pecuniare, care poate termina sau suspenda produsul/serviciul precum şi modifica conţinutul acestuia fără acordul beneficiarului. Restituirea dreptului de utilizare a produselor/serviciilor expirate nu e garantat si se poate face doar după confirmarea în scris de către executant că acest lucru e posibil în condiţii hotărâte de comun acord cu beneficiarul.

CAP. 2. PRELUCRAREA ŞI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FURNIZATE DE BENEFICIAR
Beneficiarul se obligă să furnizeze informaţiile necesare realizării produsulsului/serviciului în termen de maximum 30 zile de la data semnării contractului. Beneficiarul furnizează datele prezentului contract executantului pentru înregistrarea în baze de date, prelucrarea şi utilizarea acestor informaţii cu scopul de a promova aceste date prin toate mijloacele aflate sub controlul executantului, inclusiv în lucrări tipărite, baze de informaţii online sau alte mijloace. Executantul poate folosi şi în alte scopuri informaţiile înregistrate. Beneficiarul are dreptul de acces la datele furnizate, dreptul de intervenţie asupra datelor furnizate, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiţiei, dreptul de a face plîngere, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Beneficiarul este integral raspunzător de legalitatea şi autenticitatea informaţiilor furnizate executantului, inclusiv de respectarea mărcilor înregistrate, a drepturilor comerciale şi de autor

CAP.3. AMENDAMENTE LA CONTRACT
Executantul îşi rezervă dreptul să modifice termenii şi condiţiile prezentului contract, informând de îndată beneficiarul despre aceste modificări. În cazul modificării clauzelor prezentului contract beneficiarul sau executantul are posibilitatea sa înceteze contractul prin acordul părţilor. Executantul poate denunţa unilateral contractul în următoarele situaţii:
(i) în situaţia neplăţii la timp a facturilor;
(ii) în cazul în care beneficiarul devine insolvabil, îşi înceteaza activitatea, este acţionat în judecată pentru obligaţii de plată sau este în faliment, lichidare sau desfiinţare.

CAP.4. CLAUZE SPECIALE
4.1 Forţa majoră, aşa cum este definită de legea română, exonerează de raspundere partea care o invocă. Cazul de forţă majoră se va notifica, în scris, în termen de trei zile de la producere. Notificarea va fi însoţită de un certificat de la Camera de Comert şi Industrie a României-Timiş sau alt organism abilitat care să ateste existenţa cazului de forţă majoră.
4.2 Litigiile. În cazul apariţiei unor diferende între părţi privind interpretarea si/sau executarea prezentului contract, aceste diferende vor fi, în masura posibilităţilor, soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Curtea de arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulile sale de procedură, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român. Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de executant pentru prejudiciile cauzate beneficiarului în perioada contractuală sînt de maxim 200 RON.
4.3 Rezilierea contractului poate interveni:
a). Prin acordul părţilor; în cazul în care contractul se reziliaza la cererea beneficiarului în termen de 30 de zile de la data semnării contractului şi cu acordul executantului. Executantul va rambursa sumele încasate, din care se reţine un procent de 40% din valoarea contractului, reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (comisioane, salarii, comisioane bancare, etc.)
b). Dacă una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate contractual sau în cazul în care una dintre părţi nu mai prezintă credibilitate financiară (faliment, sechestrare de bunuri, neplata taxelor şi impozitelor etc. ). În acest caz, păţile se angajează sa notifice cu 30 de zile înainte de data la care se solicită rezilierea.
c). De catre executant de plin drept în cazul în care beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată conform prezentului contract, sau nu a predat textul sau materialul grafic necesar publicării pâna la termenul de 30 de zile convenit in prezentul contract.
4.4 Modificarea unilaterala a prezentului contract este considerată nulă şi fără valoare. Toate notificările, cererile, aprobările permise sau cerute de acest contract, vor fi făcute în scris şi vor fi trimise prin curier, poştă, fax sau documente înregistrate, părţii căreia i-au fost adresate.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, având aceeaşi valabilitate, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Contractul este valabil, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul Comunităţii Europene, doar în cazul în care e semnat de executant şi de beneficiar şi nu necesită ştampila părţilor. Contractele care nu sunt semnate de ambele părţi sunt considerate nule chiar dacă poartă ştampilă.

CAP.5. ALTE CLAUZE
Alte clauze pot fi inlcuse in contract prin acordul partilor

Copyright © 2000-2024 [ProSD.com]. All rights reserved. Puteti folosi partial sau integral continutul oricarei pagini
avind doar obligatia de ne credita ca sursa punind pe pagina unde apare continutul un link "dofollow" catre pagina citata

Revised: May 20, 2024